top of page

Prayer to the Guru

 

Gurur Brahma Gurur Vishnu

Gurur Devo Maheshvarah

Guruh Saakshaath Para Brahma

Thasmai Shree Guravey Namah

 

Salutations to the Noble Teacher,

who is Brahma, Vishnu and Lord Maheshvara.

The Guru is verily the Supreme Brahman

 

 

 

Prayer to Guru -
00:0000:00
bottom of page